Algemene Voorwaarden GreenCouch

Algemene Voorwaarden GreenCouch

De in algemene voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 1 van de algemene voorwaarden van GreenCouch.

1. Definities
1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en GreenCouch voor compositie, muziek- en/of geluidsproductie, zoals die limitatief is neergelegd in de offerte van GreenCouch, de door de opdrachtgever getekende opdracht-bevestiging, en deze algemene voorwaarden.

2. Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden van GreenCouch zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen de opdrachtgever en GreenCouch voor compositie, muziek- en/of geluidsproducties, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.2 Alle door GreenCouch gedane aanbiedingen en/of offerte zijn vrijblijvend. Een aanbieding of offerte gedaan door GreenCouch heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen en/of offertes gedaan via electronische media zijn onder voorbehoud. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat GreenCouch een aan een mogelijke opdrachtgever toegezonden overeenkomst of opdrachtbevestigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de mogelijke opdrachtgever GreenCouch diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever is onverwijlde herroeping door GreenCouch mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is GreenCouch gehouden al hetgeen GreenCouch reeds heeft ontvangen aan de opdrachtgever terug te betalen. GreenCouch kan een opdrachtgever zonder opgaaf van motivatie weigeren.
2.3 GreenCouch is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien de opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, heeft de opdrachtgever, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

3. Diensten van derden
3.1 GreenCouch is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen die niet in dienst zijn bij GreenCouch. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op composities, muziek- en/of geluidsproducties die GreenCouch op haar beurt, geheel of ten dele, van een derde heeft betrokken en al dan niet na bewerking aan de opdrachtgever doorlevert.

3.2 In het geval de opdrachtgever verschillende overeenkomsten sluit, 1 met GreenCouch en 1 of meer met een derde partij, zoals bijvoorbeeld een hostingbedrijf, is GreenCouch niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

4. Verplichtingen opdrachtgevers
4.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens. Indien de opdrachtgever achteraf in verband met gebleken onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens de inhoud of de omvang van de overeenkomst wenst te wijzigen, dan wel de overeenkomst opnieuw wil laten uitvoeren, heeft GreenCouch het recht dit verzoek te weigeren, dan wel de uitvoering hiervan te beëindigen of op te schorten of het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven.
4.2 Voor zover GreenCouch en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van compositie, muziek- en/of geluidsproductie bepaalde zaken en/of gegevens ter beschikking dient te stellen moeten deze in overeengekomen termijn voor aanvang van compositie, muziek- en/of geluidsproductie door GreenCouch zijn ontvangen. Wanneer deze termijn wordt overschreden is GreenCouch, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd haar planning voor de uitvoering van compositie, muziek- en/of geluidsproductie aan te passen en/of, wanneer hierdoor de uitvoering van compositie, muziek- en/of geluidsproductie vertraging oploopt, de daarmee gemoeide extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Ontwikkeling en levering
5.1 Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van een overeenkomst aan GreenCouch verzoekt de opdracht w.b. compositie, muziek- en of geluidsproductie te wijzigen dan wel elementen toe te voegen, anders dan voorzien in de offerte worden de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden door GreenCouch aangemerkt als meerwerk. Voor meerwerk is de opdrachtgever aan GreenCouch een vergoeding per manuur verschuldigd op basis van de alsdan geldende tarieven.

5.2 Opgegeven termijnen waarbinnen compositie, muziek- en/of geluidsproductie dienen te worden verricht door GreenCouch, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

6. Fasering
6.1 Aan het begin van een opdracht wordt een planning besproken waarin de fasen worden gedefinieerd en een leveringstermijn wordt overeengekomen. Standaard zijn dat de ontwerp-, uitvoering- en opleveringsfase. Aan het einde van de ontwerpfase is er ruimte voor revisie vanuit de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen is dat een (1) revisie aan het einde van de ontwerp-fase.

7. Auteursrecht
7.1 GreenCouch behoudt het auteursrecht, zoals omschreven in de auteurswet, op de vervaardigde composities, muziek- en/of geluidsproducties, alsmede op de schetsontwerpen, definitieve versies, eventueel afgeleide werken en alle overige composities, muziek- en/of geluidsproducties die zijn gemaakt.

7.2 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is GreenCouch te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij een door haar in het kader van de overeenkomst vervaardigd werk te (doen) vermelden. Zonder voorafgaande toestemming van GreenCouch, is het opdrachtgever alsdan niet toegestaan dit werk zonder vermelding van de naam van GreenCouch in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.3 GreenCouch is te allen tijde gerechtigd om, zonder enige beperkingen, gebruik te maken van de kennis en ervaring die haar medewerkers hebben opgedaan bij de uitvoering
van compositie, muziek- en/of geluidsproductie ten behoeve van de opdrachtgever. GreenCouch is voor dergelijk gebruik geen vergoeding verschuldigd.

8. Gebruiksrecht
8.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt hij/zij het gebruiksrecht tot het gebruik van de composities, muziek- en/of geluidsproducties voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging.
8.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van GreenCouch niet gerechtigd de composities, muziek- en/of geluidsproducties te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. GreenCouch kan haar toestemming hiertoe afhankelijk stellen van een door de opdrachtgever te betalen aanvullende vergoeding.
8.3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt, of anderszins in gebreke is, vervalt het in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte gebruiksrecht.
8.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van GreenCouch veranderingen in de composities, muziek- en/of geluidsproducties aan te brengen.
8.5 De artikelen 8.1, 8.2, en 8.3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de opdrachtgever en GreenCouch afwijkende afspraken hebben gemaakt als bedoeld in artikel 7.1.
8.6 GreenCouch heeft de vrijheid om de naam van de opdrachtgever te vermelden in haar reclame en promotie uitingen.

9. Geheimhouding
9.1 De opdrachtgever en GreenCouch verplichten zich beiden geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie die in het kader van de opdracht over en weer wordt verstrekt, tenzij anders is overeengekomen.

10. Prijs / betaling
10.1 De aan GreenCouch verschuldigde vergoedingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van art. 10.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever. Hieronder vallen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, incassokosten. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,- tenzij GreenCouch aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.
10.3 GreenCouch is gerechtigd om door haar gemaakte redelijke onkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen voor zover die onkosten niet voorzienbaar waren bij het maken van de offerte door GreenCouch en het maken van de kosten kan worden toegewezen aan een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever dient te komen.
10.4 De overeengekomen prijs voor compositie, muziek- en/of geluidsproductie dient door de opdrachtgever te worden betaald in een of meerdere delen, bij aanvang en/of na afloop van de opdracht en wordt nader overeengekomen.
10.5 Voor zover de opdrachtgever tekort schiet bij zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 10.1 is GreenCouch gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat alle opeisbare bedragen door de opdrachtgever zijn betaald.
10.6 Alle bezwaren van de opdrachtgever tegen een factuur van GreenCouch dienen schriftelijk, binnen 14 dagen na de factuurdatum, aan GreenCouch te worden medegedeeld. Indien GreenCouch, bij betwisting van een factuur tot de conclusie komt dat het bezwaar niet gegrond is, dan wel dat de opdrachtgever een gedeelte van het factuurbedrag verschuldigd is, is de opdrachtgever gehouden om het factuurbedrag, dan wel het door GreenCouch aangegeven gedeelte, binnen 14 dagen na mededeling hiervan door GreenCouch aan de opdrachtgever, te voldoen.

11. Aansprakelijkheid
11.1 GreenCouch is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van GreenCouch.
11.2 De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor GreenCouch voortvloeiende schade.

12. Ontbinding
12.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met GreenCouch gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens GreenCouch te voldoen, is GreenCouch gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen GreenCouch dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat GreenCouch tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan GreenCouch verder toekomende rechten.
12.2 GreenCouch is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de GreenCouch diensten te staken indien de opdrachtgever:
• aan GreenCouch valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
• nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
• informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving,
dan wel met algemeen aanvaarde normen en waarden;
• de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
• in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
• in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring
heeft ingediend;
• surséance van betaling heeft aangevraagd;
• onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan GreenCouch niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, stroomstoringen en (natuur)rampen.
13.2 GreenCouch heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GreenCouch haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van GreenCouch opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen GreenCouch niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

14. Geschillen in toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen GreenCouch en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen GreenCouch en de opdrachtgever.
14.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat GreenCouch een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.